อัลบัมภาพ

29-05-2562 แสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์กมล นุชเกษม

โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์กมล นุชเกษม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร่

โดย: ปัตตพงษ์ ขาลสุวรรณ (วันที่ 5 กรกฎาคม 2562)